Mål og indholdsbeskrivelse

 

Lovgrundlaget

SFOerne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud inden for skolens rammer, og skal bidrage til opfyldelse af Folkeskolens formål ved at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

I folkeskolens §1 står der:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.


Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.


§ 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov.

Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Derudover skal der i hver SFO udfærdiges en mål- og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde, og skolebestyrelsen skal fastsætte principper for SFO’s virksomhed.

Tekst der er skrevet med rødt linker videre til Fristedets beskrivelse af, hvordan vi vil arbejde med området.

 

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelserne

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelse er helt overordnet at give borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunens prioriteringer og serviceniveau i forhold til kommunens skolefritidsordninger. Desuden skal mål- og indholdsbeskrivelserne bidrage til at fremme skolefritidsordningernes inddragelse i opfyldelsen af folkeskolens formål. Der er krav om offentliggørelse af mål- og indholdsbeskrivelserne.

I §1 i bekendtgørelsen om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger står der:

§ 1. Offentliggørelse af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger skal give borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger. Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål.

I Herning Kommune har vi valgt:

 • At formulere en overordnet beskrivelse, der giver mulighed for lokal udmøntning på den enkelte skole gennem skolebestyrelsens principper, ledelsens og medarbejdernes beslutninger samt i samarbejde med forældrene i det daglige pædagogiske arbejde.

 • Den enkelte skoles udmøntning af mål- og indholdsbeskrivelsen skal være tilgængelig for offentligheden på skolens hjemmeside, og vurderingen af arbejdet i SFOén fremgå af et særligt punkt i kvalitetsrapporten.

I §2 i bekendtgørelsen om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger står der:

§ 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger ved kommunens skoler, jf. § 3, stk. 4, i lov om folkeskolen (folkeskoleloven), herunder for skolefritidsordninger, der med godkendelse efter folkeskolelovens § 55, stk. 1, optager børn allerede fra det fyldte 3. år (udvidede skolefritidsordninger).

I Herning Kommune har vi valgt:

 • At der kan og vil lokalt være forskel på, hvordan samarbejdet udmøntes, og der henvises derfor til den enkelte SFOs hjemmeside.

 

Skolefritidsordninger i Herning Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelserne skal angive hvilke skolefritidsordninger der er i kommunen og hvilket alderstrin de dækker.

I §3 i bekendtgørelsen om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger står der:

 

§ 3. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvilke skolefritidsordninger der er i kommunen, og hvilke klassetrin samt eventuelt tillige alderstrin den enkelte skolefritidsordning omfatter.

I Herning Kommune har vi valgt:

 • Skolefritidsordningerne i Herning Kommune går fra og med det år, hvor barnet starter i børnehaveklassen til og med 4. klasse. Det vil sige, at børnene er fra 5 år til 11 år.

I Herning Kommune har vi følgende skolefritidsordninger:

Skole

Skole-kode

SFO

Klub

Spec.SFO

Aulum Byskole

651001

X

x

 

Brændgårdskolen

657023

x

 

 

Kibæk skole

685001

x

 

Kildebakkeskolen

677008

x

 

 

Lundgaardskolen

657022

x

 

x

Sdr. Felding skole

685002

x

 

x

Timring skole

677002

x

 

 

Vildbjerg skole

677003

x

x

x

Vinding skole

677004

x

 

 

Ørnhøj skole

677006

x

 

 

Åmoseskolen (Åmoseskolen har SFO til og med 10. klasse)

657902

 

 

 

Temaerne i mål- og indholdsbeskrivelserne

Med indførelsen af mål- og indholdsbeskrivelserne i skolefritidsordningerne er der nu skabt fokus på SFO-området og sammenhængen mellem dagtilbudsområdet, skolens undervisningsdel og skolefritidsordningernes virke. Fritidspædagogik er en særlig faglighed, der ses som en vigtig og ligeværdig medspiller i skoleforløbet, og mål- og indholdsbeskrivelserne understreger og anerkender fritidspædagogikkens særkende og egenværdi, samt dennes betydning for det enkelte barn.

I Herning Kommune har vi valgt at arbejdet i SFO bygger på følgende værdigrundlag:

 • For skolefritidsordningerne i Herning Kommune er det en værdi at skabe rammer for en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.

Grundlaget for Skolefritidsordningers virke i Herning Kommune er:

Barnet er motiveret for at lære. Det er videbegærligt og optaget af ønsket om at lære at forstå den store verden. Derfor skal skolefritidsordninger være et sted, hvor barnet kan udvikle erkendelse samt lyst til at lære, og hvor barnets nysgerrighed og evner til at indgå i livslæring fremmes.

Pædagogens rolle er derfor både den omsorgsfulde, opmærksomme, anerkendende og lyttende, der kan være igangsættende og inspirerende i barnets dannelse, og som skal fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, styrke forståelsen for sundhed/miljø og kendskab til naturen.

Den sociale og personlige kompetence er i højsædet i det pædagogiske arbejde i skolefritidsordninger. Arbejdet i skolefritidsordningen har fokus på børnegruppens relationer, og hvordan det enkelte barn kan støttes i at navigere i det sociale fællesskab. Det gælder derfor om at støtte børnene i en udvikling af sig selv som sociale individer og til at kunne klare sig i livet – at mestre eget liv.

Børnene lærer hele tiden gennem deres leg og samvær med andre børn og voksne i skolefritidsordningen. Læringen er enten uformel, eller den kan være planlagt fra pædagogernes side med et klart mål for øje.

Det er skolefritidsordningens opgave både at give plads til børns egne spontane lege, hvor de selv sætter rammerne, løser konflikter og udvikler legen samt at igangsætte planlagte aktiviteter, hvor børnene har medbestemmelse og medindflydelse indenfor bestemte givne rammer.

Der skal være særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats. Det er vigtigt at planlægge den pædagogiske praksis, så alle børn kan være en del af et fællesskab, som har betydning for den enkelte. Børnene skal motiveres til at skabe venskaber også på tværs af kulturelle og sociale forskelle.

Skolefritidsordningen skal desuden med sit indhold medvirke til, at lære børnene at mestre hverdagen og hverdagssituationer. Det handler bl.a. om at tage udgangspunkt i, hvad der rører sig for tiden i forhold til børnenes interesser og at perspektivere den aktuelle børnekulturs muligheder for barnet.

 

Udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken

I § 4 i bekendtgørelsen står der:

§4. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. servicelovens § 19, stk. 2.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Skolefritidsordningen er en vigtig del af skolens samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed, samarbejder tæt omkring barnets alsidige udvikling, samt koordinerer samarbejdet med hjemmet. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer tæt samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnets udvikling.

Samspillet mellem de pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet med forældre

I § 4 stk. 2 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 2. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen.

I Herning Kommune bestyder det at:

 • Personalet i skolefritidsordningen og lærerne skal i samarbejde sikre, at forældrene får den bedst mulige indsigt i barnets samlede situation i undervisnings- og fritidsdelen. Arbejdet og samarbejdet med barn og forældre sker ud fra et helhedssyn på barnet. Samarbejdet mellem undervisnings- / fritidsdelen og forældre skal ske i gensidig respekt for hinandens forskellige roller og skal basere sig på ligeværdig dialog.

 

Lektiestøtte

I § 4 stk. 3 punkt 1 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 3. Det skal blandt andet fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen tilbyder lektiestøtte.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Skolefritidsordningen sikrer tid og rum til at læse lektier og tilbyder hjælp og støtte. Dette sker i samarbejde mellem lærere, forældre, børn og skolefritidsordning.

 

Børn med særlige behov og forudsætninger

I § 4 stk. 3 punkt 2 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 3. Det skal blandt andet fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger m.v.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Alle skolefritidsordningens børn, uanset fysiske eller psykiske handicaps eller sociale vanskeligheder, skal kunne inkluderes på måder, der giver dem oplevelsen af at være en ligeværdig del af det sociale og kulturelle fællesskab.

 • Der laves handleplaner specielt for disse børn.

 • Et tæt samarbejde med skolens øvrige personalegrupper samt forældrene er et selvfølgeligt udgangspunkt, når det gælder arbejdet med børn med særlige behov.

 • Børn med særlige forudsætninger kræver ligeledes opmærksomhed, så de også oplever og udfordres i varierede aktiviteter samt er en del af fællesskabet.

 

Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed

I § 4 stk. 3 punkt 3 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 3. Det skal blandt andet fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Arbejdet med leg, krop og bevægelse er en vigtig del af livet i skolefritidsordningerne. De voksne er rollemodeller som aktivt skaber fysisk aktivitet for alle børn.

 • Det er betydningsfuldt, at skolefritidsordningen medtænker sundhed i hverdagen såvel i miljø og rammer som i aktiviteterne.

 • For det enkelte barn skal tilbudsviften være bred, så dets mulighed for udfoldelse og udvikling styrkes og stimuleres.

 • Det er vigtigt at udnytte de lokale ressourcer herunder de idrætsforeninger, der er i og omkring den enkelte skolefritidsordning. Således vil lokalområdet omkring skolefritidsordningen kunne byde på forskellige ressourcer.

 • Oplevelser og aktiviteter i og med naturen bør være en del af de aktiviteter, som børnene vil møde i skolefritidsordningen.

 

Balancen mellem voksenorganiserede og børneinitierede aktiviteter

I § 4 stk. 4 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 4. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Alle børn skal opleve at blive hørt og have medbestemmelse i deres dagligdag. Derfor skal aktiviteterne i SFO’en foregå i en vekselvirkning mellem voksenorganiserede og børnevalgte aktiviteter.

 

Overgang fra dagtilbud til SFO

I § 4 stk. 5 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 5. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene. Beskrivelsen skal i de tilfælde, hvor børnene starter i skolefritidsordningen på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets start i børnehaveklassen, angive, om og i givet fald på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune har haft overgangen fra daginstitution til skole og SFO som et indsatsområde, og der er vedtaget et fælles værdigrundlag herfor samt en implementeringsplan for det fælles værdigrundlag.

 • Når barnet overgår fra daginstitution til SFO, tages der udgangspunkt i værdigrundlaget.

 

Yngre børns særlige behov

I § 4 stk. 6 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 6. Hvis mål- og indholdsbeskrivelsen omfatter udvidede skolefritidsordninger, skal mål- og indholdsbeskrivelsen angive, på hvilken måde skolefritidsordningen varetager de yngre børns særlige behov.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Herning Kommune har i øjeblikket ikke nogle udvidede SFO’er med børn fra 3-6 år.

 

Andre temaer

I § 5 i bekendtgørelsen står der:

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at mål- og indholdsbeskrivelsen kan indeholde andre temaer.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Der er ikke valgt andre temaer end dem i bekendtgørelsen, men den enkelte SFO kan opstille lokale temaer/fokusområder.

 

Revidering

I § 6 i bekendtgørelsen står der:

 §6. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive tidspunktet for, hvornår beskrivelsen senest skal tages op til revision.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Den kommunale mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger tages op til evaluering og revision i 2013.

 

Rammer for mål- og indholdsbeskrivelsen

I § 7 i bekendtgørelsen står der:

§7. Kommunalbestyrelsen kan inden for rammerne af folkeskoleloven og denne bekendtgørelse fastsætte en samlet mål- og indholdsbeskrivelse for flere eller alle skolefritidsordninger i kommunen eller en særskilt beskrivelse for hver enkelt skolefritidsordning. Kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra skolebestyrelsen og andre relevante parter ved den eller de berørte skoler.

I Herning Kommune betyder det at:

 • Hver enkelt SFO udfærdiger en særskilt mål- og indholdsbeskrivelse.

 

Delegering til skolebestyrelsen

I § 7 stk. 2 og 3 i bekendtgørelsen står der:

Stk. 2. Fastsættelse af en særskilt mål- og indholdsbeskrivelse for en skolefritidsordning kan helt eller delvis delegeres til den pågældende skolebestyrelse, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for skolebestyrelsens varetagelse af opgaven, herunder krav om efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutning om delegation, herunder om eventuelle retningslinjer for varetagelse af opgaven, skal optages i vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen, jf. folkeskolelovens § 41, stk. 2.

Stk. 3. Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens principper, ledelsens og medarbejdernes beslutninger samt i samarbejde med forældrene i det daglige pædagogiske arbejde.

I Herning Kommune har vi valgt at:

 • Både de kommunale samt de lovgivningsmæssige rammer, er grundlaget for skolebestyrelsernes videre arbejde med udmøntningen på den enkelte skole.

 

Ikrafttrædelse

I § 8 i bekendtgørelsen står der:

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.